ලොවපුරා විද්‍යාඥයන්ටත් විසඳුම් නැති ,අත්භූත වනාන්තරයේ ඇඟ කිලිපොල යන සිදුවීම් රැසක්.

හෝයියා බාචු හෙවත් හොයා බාචු කියන්නේ ලොව පුරා අවධානය දිනාගත් වනාන්තරයක්. මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ රුමේනියාවේ ය, මේ වනාන්තරය අත්භූත වනාන්තරයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ඊට පාදක වූ හේතු ගණනාවක් පවතිනවා.
මේ වනාන්තරය ගැන පර්යේෂණ පවත්වන්නට පැමිණි පුද්ගලයන්ට අත්වූ ඉරණම පුදුමාකාරයි. මේ ගැන සම්පුර්ණ කතාව පහතින් නරඹන්න.
හෝයියා බාචු හෙවත් හොයා බාචු කියන්නේ ලොව පුරා අවධානය දිනාගත් වනාන්තරයක්. මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ රුමේනියාවේ ය, මේ වනාන්තරය අත්භූත වනාන්තරයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ඊට පාදක වූ හේතු ගණනාවක් පවතිනවා.
මේ වනාන්තරය ගැන පර්යේෂණ පවත්වන්නට පැමිණි පුද්ගලයන්ට අත්වූ ඉරණම පුදුමාකාරයි. මේ ගැන සම්පුර්ණ කතාව පහතින් නරඹන්න.